Algemene voorwaarden Air Combat Europe (ACE)

Enkele begripsbepalingen
• In deze voorwaarden wordt met ACE aangeduid: Air Combat Europe BV gevestigd te Lelystad Airport dan wel haar opvolgers in rechten onder algemene titel.
• Toepasselijkheid van de voorwaarden: Deze voorwaarden zijn van toepassing op contracten die betrekking hebben op en levering van goederen, diensten, producten en prestaties in welke vorm ook door ACE aan afnemers en andere derden, hierna aangeduid als ‘cliënt’ of ‘cliënten’.
• In deze voorwaarden moeten worden inbegrepen: de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Nederlandse Luchtvaart Ondernemingen (afgekort VNLO), die gede-poneerd zijn ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 21 mei 1993 onder nummer 205/1993, voor zover daarvan in het navolgende niet van afgeweken is.
• De rechter van de vestigingsplaats van ACE zal belast zijn met de beslissing inzake geschillen die niet in der minne worden opgelost. Algemene standaardvoorwaarden van cliënten van welke aard ook zullen niet van toepassing zijn, dan alleen in geval dat uitdrukkelijk is overeen gekomen. Voor het overige is het Nederlandse recht van toepassing.
• Onder een arrangement wordt verstaan: het ter beschikking van cliënt of cliënten stellen van ACE middelen voor het maken van vluchten op een bepaalde dag en uur of een afgesproken periode, waarbij door ACE ingeschakeld personeel optreedt als vlieger.
• Degenen die namens cliënt of cliënten optreden worden geacht cliënt(en) te binden als ware diegenen de cliënt(en) zelf. Inlichtingen verstrekt aan deze vertegenwoordiger(s) worden geacht te zijn verstrekt aan de cliënt(en).

Algemene bepalingen in de verhouding ACE-cliënt
• Cliënten dienen alle inlichtingen op een behoorlijke manier aan ACE te verstrekken die voor ACE nodig zijn voor het nakomen van haar verplichtingen als bedrijf in de luchtvaartsector. Cliënten dienen de inlichtingen en informatie uit eigen beweging te verstrekken, voor zover cliënten behoren te begrijpen dat die noodzakelijk zijn. Voor het overige dienen cliënten inlichtingen en informatie op eerste vordering van ACE te verstrekken. Het niet nakomen van de verplichtingen geeft ACE het recht tot ontbinding van overeenkomsten en terugvordering van al datgene wat in het kader van de afspraken al gerealiseerd is, zonder tussenkomst van de rechter. ACE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van het niet nakomen van de bedoelde verplichtingen van de zijde van cliënten.
• ACE behandelt persoonsgegevens die haar bekend worden conform de Wet op de Persoonsregistratie. Cliënten zijn gehouden bedrijfs- en persoonsgegevens van ACE vertrouwelijk te behandelen. Klachten over medewerkers van ACE dienen bij de leiding van ACE te worden ingediend.
• ACE voert haar verplichtingen uit overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. ACE behoudt zich het recht voor de uitvoering en nakoming door derden te laten verrichten.
• ACE is niet gehouden haar verplichtingen na te komen in geval van overmacht of belemmeringen door derden buiten de macht van ACE, werkstakingen, inbegrepen, als gevolg van bindende voorschriften van gezaghebbende instanties of als gevolg van natuurlijke oorzaken. Als zich een dergelijk geval voordoet, heeft dat tot gevolg dat nakoming of uitvoering van verplichtingen van ACE worden opgeschort tot het moment dat ACE in staat zal zijn tot nakoming of uitvoering. Mocht de opschorting langer dan twee maanden duren, dan zijn zowel cliënt of cliënten als ACE bevoegd ontbinding te vorderen van de overeenkomsten en afspraken en tot ontbinding over te gaan door deugdelijke mededeling aan de andere partij. Bij ontbinding door ACE of cliënt of cliënten blijven cliënt of cliënten verplicht tot betaling van hetgeen door ACE geleverd is. Er zal in dat geval geen ander vorm van aanspraak op vergoeding van eventuele nadelen of schade mogelijk zijn als gevolg van ontbinding.

Aansprakelijkheid van ACE:
• Voor het overige kan ACE slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade, waarvoor zij volgens de wet verplicht aansprakelijk is en die aan opzet of grove schuld van ACE, het personeel in dienstbetrekking bij ACE inbegrepen, te wijten is. ACE zal zich daartoe verzekeren. Cliënten dienen zich in geval van bedoelde aanspraken te wenden tot de verzekeraar van ACE, waarvan het adres bij ACE verkrijgbaar is. ACE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of nadelen te wijten of toe te rekenen aan cliënt(en), aan derden of aan andere van buiten komende oorzaken.

Betalingen:
• Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
• Voor zover hierna niet anders bepaald, dient bij sluiting van de overeenkomst of voorafgaand aan levering contant te worden betaald. In geval een factuur wordt opgemaakt dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden op de door ACE aan te geven wijze in door ACE aangegeven valuta. Vanaf 30 dagen na de factuurdatum worden de cliënt(en) geacht in gebreke te zijn gebleven, als nog niet is betaald. Er zal dan een rente verschuldigd zijn van 1% per maand op het openstaande bedrag, dan wel de wettelijke rente als die hoger is.
• De door ACE geleverde producten in bezit van cliënt(en) worden geacht eigendom van ACE te blijven, zolang die nog niet volledig betaald zijn. Ze zullen onmiddellijk opeisbaar zijn in geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling. In deze gevallen zullen tevens inmiddels gedane betalingen door cliënt(en) volledig verrekenbaar zijn met alle openstaande schulden van cliënt(en) en door ACE gemaakte kosten ten gunste van cliënt(en).
• Betaalde gelden worden niet gerestitueerd en zijn niet overdraagbaar.

Bijzondere bepalingen inzake de verkoop, levering en het onderhoud van goederen e.d.
• Door ACE aan cliënt(en) gedane aanbiedingen en offertes zijn gedurende 14 dagen van kracht, tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt tot stand doordat cliënt(en) binnen 14 dagen het aangebodene schriftelijk aanvaarden. ACE is gerechtigd na te gaan of het gelet op de persoon van de cliënt(en) en zijn mogelijkheden en omstandigheden verantwoord is tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan. In geval ACE aanwijzingen heeft dat het niet verantwoord is, zal ACE dat bij eerstvolgende gelegenheid aan cliënt(e) laten weten.
• ACE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor afwijkingen en onjuistheden in beschrijvingen, modellen en andere vormen van presentatie van het aangebodene. ACE blijft gerechtigd het aangebodene te (laten) wijzigen na de overeenkomst als de omstandigheden dat nodig maken. Met omstandigheden zijn bedoeld: wijzigingen in de productie van de fabrikant, wijzigingen in voorschriften van betrokken autoriteiten, veiligheid en andere van buiten komende oorzaken. ACE geeft hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan cliënt(en). Indien mogelijk kunnen cliënt(en) wijzigingen tegen verrekening van kosten laten aanbrengen in het aangebodene.
• Kopers en afnemers van producten en prestaties van ACE, in het bijzonder van luchtvaartuigen, zijn gehouden alle mogelijke medewerking, inbegrepen het verrichten van de nodige administratieve formaliteiten en overeengekomen betalingen, te verlenen aan een goede toe- en aflevering. Indien cliënt(en) niet aan deze verplichting voldoet(n) zal dit nimmer aan ACE kunnen worden tegen geworpen. De eventuele schade en kosten zijn en blijven dan voor rekening van cliënt(en).
• ACE doet al het mogelijke om levering van goederen en diensten binnen de overeengekomen termijnen mogelijk te maken. ACE informeert cliënt(en) zo spoedig mogelijk na gereed komen of gereed staan of bekend worden van waarschijnlijke leverdata. Cliënt(en) zijn gehouden hun producten en eigendommen binnen 48 uur na de informatie van gereed komen af te halen. De levering of overdracht vindt plaats op het aangegeven terrein van ACE dan wel een andere plaats die overeen gekomen is. Zo dat niet gebeurt zal ACE vanaf 48 uur na bedoelde melding kosten voor bewaring, onderhoud, beveiliging e.d. in rekening kunnen brengen van cliënt(en).
• Leverdata zijn indicatief. In geval levering vertraagd wordt wegens omstandigheden buiten de macht van ACE, dan wordt de levertijd opgeschort tot het tijdstip dat verantwoord kan worden geleverd. Onder de hier bedoelde omstandigheden worden onder meer verstaan gebreken bij de toeleveranciers van ACE, eisen en beperkingen van bevoegde autoriteiten, natuurlijke oorzaken, en toedoen van de cliënt(en). In geval ACE door toedoen van cliënt(en) niet tijdig kan leveren, komen de kosten daarvan voor rekening van de cliënt(en).
• Cliënt(en) zullen aan vertraging van de levering geen rechten kunnen ontlenen op in gebreke stellen van ACE, op vergoeding van eventuele schade of enige vorm van niet-nakoming van verplichtingen van cliënt(en).
• Bij sluiting van de overeenkomst tot koop en verkoop van een luchtvaartuig dient 40% onmiddellijk te worden betaald. Het restant dient te worden betaald op het moment dat ACE aan cliënt(en) heeft laten weten dat het luchtvaartuig gereed staat voor vertrek bij de producent.
• Klachten over verrichte werkzaamheden, door of namens ACE verricht, dienen door cliënt(en) binnen 5 dagen na afloop schriftelijk bij ACE te worden ingediend. Uiterlijk binnen 2 weken laat ACE aan cliënt(en) weten of de klacht gegrond is. ACE zal slechts aansprakelijk gesteld kunnen worden als hiervoor aangegeven. Indien gewenst of noodzakelijk zullen nieuwe afspraken gemaakt worden voor de uitvoering van werkzaamheden.

 

Bijzondere bepalingen inzake verhuur, arrangementen, parkeren, luchtvervoersdiensten e.d.
• In geval ACE middelen, inbegrepen vliegtuigen, ruimte in hangars en op platforms en personeel, beschikbaar stelt ten dienste van cliënt(en) gelden de volgende bepalingen. Verhuur inbegrepen.
• In geval ACE het vermoeden heeft dat de veiligheid van de ter beschikking gestelde middelen niet gegarandeerd kan worden, is ACE niet verplicht tot nakoming. Dat is ook het geval als ACE vermoedt dat de veiligheid van cliënt(en) in het geding is. ACE kan nakoming opschorten tot uitsluitsel is verkregen. ACE kan het overeen gekomene zodanig aanpassen dat de veiligheid wel gegarandeerd kan worden of kan de overeenkomst annuleren. ACE geeft daarvan zo spoedig mogelijk bericht. In het geval ACE annuleert, vervallen wederzijdse aanspraken en verplichtingen.
• Cliënt(en) kunnen een optie nemen op een arrangement voor een bepaalde datum en tijdsduur of een bepaalde periode. ACE honoreert de optie, als naar haar inschatting voldoende middelen beschikbaar zijn en de omstandigheden het arrangement naar verwachting zullen toelaten. Opties kunnen tot 2 maanden voor de datum of periode genomen worden. De optie geldt voor 2 weken en wordt daarna automatisch omgezet in een overeenkomst tot uitvoering van het arrangement, tenzij cliënt(en) de optie uitdrukkelijke schriftelijke hebben teruggegeven. Het staat ACE dan vrij de annuleringsregeling analoog toe te passen.
• Cliënt(en) dienen voor afloop van de optietermijn op een arrangement 20 % van het bedrag te hebben voldaan. Voor het overige dient het bedrag of het restant van het bedrag voorafgaand aan of op de arrangementsdag zelf, voldaan te worden.

Annuleringsregeling
• Cliënt(en) kunnen een arrangement annuleren op de onderstaande voorwaarden. Bij annulering blijven de kosten die derden in verband met het arrangement in rekening hebben gebracht in ieder geval voor rekening van cliënt(en). ACE brengt, terug gerekend vanaf de afgesproken datum, haar aandeel als volgt in rekening ten laste van cliënt(en):
• Tot 8 weken: 20% van de prijs
• Tot 4 weken: 60% van de prijs
• Tot 2 weken: 80% van de prijs
• Daarna de volledige prijs.

• ACE restitueert hetgeen ACE blijkens de uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging van de annulering – na betaling door cliënt(en) – verschuldigd zijn zo spoedig mogelijk. Voor zover de cliënt(en) niet hebben betaald, zal ACE gerechtigd zijn kosten en schaden op cliënt(en) te verhalen. Deze annuleringsregeling kan zonder vooraankondiging te allen tijde gewijzigd worden, waarbij deze afhankelijk gemaakt kan worden van het aantal deelnemers in een arrangement.
• In geval van arrangementen is het aantal personen genoemd op de bevestiging van ACE het minimum aantal personen wat verrekend wordt. Indien er meer personen deelnemen dan genoemd in de bevestiging, wordt dit evenredig nagefactureerd.

Bijzondere bepalingen inzake training en onderricht
• Gebruikers van vliegend materieel zijn gehouden tot aansprakelijkheidsbijdrage. Het gebruik van vliegend materieel dient vooraf te worden betaald. Betaling door zogenaamde “storting op kaart” impliceert dat alleen degen ten name van wie gestort is, gebruik kan maken van het bedrag. Restitutie is niet mogelijk en tegoeden zijn niet overdraagbaar.
• Op lesvluchten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als op andere diensten van ACE met betrekking tot het beschikbaar stellen van materieel.
• De rechten op les- en instructiemiddelen die door ACE verstrekt zijn berusten bij ACE, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Zij mogen niet ter beschikking van derden gesteld worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
• Een instructeur wordt door ACE aangewezen.
• Gedurende de opleiding kan ACE er afhankelijk van de situatie, voor kiezen, om de leerling met verschillende instructeurs te laten vliegen.
• Bij ACE kan opgevraagd worden wanneer en in welke vakken theoretische cursussen worden gegeven. Cursisten kunnen zich aanmelden voor een cursus en zullen in de gelegenheid gesteld worden de eerste gelegenheid waar plaats is, deel te nemen. Het cursusgeld en cursusmateriaal dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij voortijdig stoppen van de deelnemer wordt cursusgeld niet gerestitueerd. Tijdens de cursus zal meegedeeld worden wanneer de eerstvolgende gelegenheid voor examen is. Cursisten dienen zelf voor aanmelding voor het examen en voldoening van het examengeld te zorgen.
• Vliegsaldo’s, waar binnen 2 jaar vanaf storting geen aanspraak op wordt gemaakt, vervallen zonder nadere berichtgeving.