ALGEMENE VOORWAARDEN STAPELKORTINGEN & WINACTIES

Aanvulling op de algemene voorwaarden voor deelname aan (stapel)kortingacties en winacties
• De organisator van deze actie is Air Combat Europe B.V. hierna te noemen ACE.
• Deelname is niet verplicht en kan handmatig afgewezen worden.
• Bij aankoop van twee producten ontvang je 10% korting.
• Bij aankoop van drie producten of meer ontvang je 20% korting.
• Bij retour van een product van een bestelling met actie items, zijn de retourkosten voor de klant. Er kunnen geen retourkosten verhaald worden op ACE.

WINACTIES
• De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf ACE in Lelystad.
• Deelname is kostenloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. ACE behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.
• Deelname staat open voor personen, woonachting in Nederland en België die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van het bedrijf ACE en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount op ACE, welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.
• Enkele prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen of indien dit niet mogelijk blijkt, een vergelijkbare prijs door ACE bepaald. De winnaar zal door ACE worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail en social media. De winnaar heeft drie dagen de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behoudt ACE zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. ACE is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.
• De looptijd van een actie op ACE wordt bekend gemaakt via social media, een landingspagina of in een artikel over de desbetreffende winactie. Deelname aan een winactie op ACE bestaat uit het aanmelden van jezelf.
• Uitslagen van winacties wordt bekend gemaakt via de speciale landingspagina van de winactie, sociale media of via een artikel. De winnaar zal dan worden gecontacteerd door ACE om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstellingen. De betrokken partner zal vervolgens alle formaliteiten omtrent de overdracht van de prijs overnemen van ACE. ACE is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.
• Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn ook niet op naam overdraagbaar. Wanneer een prijs achteraf gewijzigd moet worden door een betrokken webshop, dan is ACE hiervoor niet aansprakelijk. Als de winnaar om wat voor reden dan ook de prijs zou aannemen, is ACE niet aansprakelijk voor een alternatieve prijs.
• Spel uitslagen van het bedrijf ACE zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. ACE behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.
• ACE behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
• ACE of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ACE (“eigen handelen”) zelf e/of het bestuur van ACE
• Daarnaast kan ACE geen garantie afgeven dat de website of Facebook pagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.
• Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van ACE (en derden die betrokken zijn bij de desbetreffende winactie). Daarbij verleen je bij deelname aan een dergelijke actie van ACE toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die ACE verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld.
Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar contact@air-combat.eu
Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houden de geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. ACE behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische e/of juridische redenen